FAQ

Veľké spotrebiče – základné informácie

Pokud zamýšlíte používat vířivku Intex PureSpa společně s dalšími většími spotřebiči, doporučujeme Vám předem nechat zkontrolovat, zda jsou Vaše domácí elektrorozvody v pořádku a zda jsou dimenzované na použití všech daných spotřebičů najednou. Níže uvádíme několik doplňujících doporučení.

Domácí elektrické rozvody

Vaše domácí rozvody jsou napájeny z veřejné sítě prostřednictvím hlavní rozvodné skříně. Domovní instalace se stará o dodávku elektrické energie pro Vaše elektrospotřebiče. Napájecí vodič se také nazývá “fáze“ a zpětný vodič „nulový“. Třetí vodič v zapojení je zemnící vodič. Zemnící připojení se používá k zajištění dotykové bezpečnosti spotřebičů. Některé elektrické spotřebiče používají toto připojení, ale ne všechny spotřebiče musí být uzemněny.

Připojení

Připojení začíná tam, kde kabeláž vstupuje do Vašeho domu/ bytu. Hlavní pojistka je nainstalována hned za vyústěním připojení. Hlavní pojistka určuje hodnotu maximálního proudu, který můžete použít.

Skupinová deska

Vaše připojení je zakončeno v rozvodné desce v hlavní rozvodné skříni. Skupinu představuje obvod. Každý obvod je chráněn pojistkami, obvykle 16 A. Každá skupina je chráněna pojistkami nebo jističi. Když určitá skupina odebírá příliš mnoho proudu, protože připojujete příliš mnoho spotřebičů nebo kvůli vadnému zařízení, obvod se přeruší.
Hodnota hlavní pojistky závisí na součtu hodnot na všech Vašich pojistkách ve skupinové skříni. Není proto vhodné přidávat skupiny jen tak. Pokud tak učiníte, může být proudový požadavek tak vysoký, že dojde k přerušení hlavní pojistky.

Elektroměr (kWh) a jističe proudového chrániče

Mezi hlavní pojistkou a skupinovou deskou je obvykle zapojen elektroměr a proudový chránič. Elektroměr zaznamenává spotřebu energie.
Jistič svodového proudu porovnává množství proudu, který protéká fází s množstvím, které proudí zpět přes neutrál. Tento spínač přeruší napájecí obvod, jakmile je naměřen rozdíl, který je větší než určitá prahová hodnota.

Kontaktujte prosím kvalifikovaného elektrikáře, aby Vám zkontroloval všechny elektrické obvody a zásuvky v domě.

Vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed.2

Zásuvkové obvody musejí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovými chrániči se jmenovitým reziduálním proudem do 30 mA u zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A. Jedná se o zásuvky, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a které jsou určeny pro všeobecné použití. Spotřebiče nad 2kW vyžadují samostatný okruh s jističem 16 A. Zásuvky umístěné ve venkovním prostředí musí mít krytí IP44 to znamená s výklopným víčkem. Pro připojení spotřebiče nad 2 kW se nedoporučuje používat prodlužovacích přívodů. V případě pochybností o kvalitě elektroinstalace kontaktovat revizního technika.