Zásady ochrany osobných a ďalších spracovávaných údajov

Zásady ochrany osobných a ďalších spracovávaných údajov

Pri používaní intexcompany.sk nám s dôverou zverujete svoje osobné údaje. Robíme všetko pre to, aby sme vašu dôveru nesklamali. Preto by sme vám chceli vysvetliť, ako chránime vaše súkromie. Tieto zásady opisujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme, ako ich používame a zdieľame a ako to môžete ovplyvniť. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Kto spracováva vaše údaje?

Prevádzkovateľom služieb stránok „intexcompany.sk“ je Intex Trading, s.r.o., so sídlom Benešovská 1863/23, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 26150808, vedená na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 74759, e-mail: info@intexcompany.sk, tel. č.: +420 267 312 645 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Intex“) a ako správca budeme spracovávať vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

Aké vaše osobné údaje spracovávame?

V prípade, že dopytujete náhradné diely, alebo nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, spracovávame vaše kontaktné údaje a údaje, ktoré v dopyte uvediete (teda najmä e-mailovú adresu, telefónne číslo, vašu otázku). V prípade, že ste sa zapísali do nášho newslettera, spracovávame vašu e-mailovú adresu. V prípade, že ste návštevníkom nášho webu, spracovávame vašu IP adresu, z ktorej vaše koncové zariadenie získava prístup k našim stránkam či mobilným aplikáciám a ďalej údaje získané prostredníctvom súborov cookies (v prípade online služieb) či iných online identifikátorov, ako sú najmä informácie o vašom koncovom zariadení (typ prehliadača, jeho nastavenie, operačný systém zariadenia), geolokačné údaje, všeobecné informácie o vašich záujmoch, informácie o navštívených webových stránkach či použitých mobilných aplikáciách atď. Viac informácií nájdete v Zásadách používania cookies.

Aké zdroje využívame na získanie údajov o vás?

Osobné údaje, ktoré o vás budeme spracovávať, väčšinou získame priamo od vás pri návšteve webu, prihlásení do newslettera, kontakte prostredníctvom kontaktného formulára, alebo v rámci vedenia individuálnej komunikácie (písomnej či telefonickej). V odôvodnených prípadoch (najmä pri vymáhaní dlžných súm) o vás môžeme vyhľadávať informácie aj z otvorených zdrojov, zoznamov a registrov ako je obchodný register, živnostenský register, insolvenčný register atď.

Prečo vaše osobné údaje spracovávame?

V prípade vášho dopytu údaje spracovávame pre jeho odbavenie. V prípade zápisu do newslettera spracovávame e-mailovú adresu pre zaradenie na náš mailing list a rozosielku newsletterov. V prípade spracovania cookies ide najmä o sprístupnenie stránok, analytiku webu a marketingové aktivity – bližšie informácie nájdete v dokumente Zásady používania cookies. Vaše údaje ďalej spracovávame na účely:
 • analytiky a vylepšovanie našich produktov a služieb;
 • uloženie osobného nastavenia v rámci konkrétnej služby či produktu;
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi zvonku či zneužitím zo strany používateľov;
 • zasielanie obchodných oznámení a obsahových newsletterov;
 • ochrana a uplatnenie našich práv (napr. pre prípad súdneho sporu týkajúceho sa našich služieb).

Kto všetko bude mať k vašim údajom prístup?

Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom alebo k ich inému zneužitiu. Ochrana vašich dát je našou prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili. Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, tak podľa povahy služby, ktorú využívate alebo ste využívali, sú:
 • osoby, ktorým poskytujeme údaje na účely analýzy návštevnosti našich webov (k tomuto viac pozri Zásady používania cookies);
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií (najmä IT služieb), ktoré pre naše služby využívame: VSHosting s.r.o.;
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov, a toto zabezpečenie tiež pravidelne testujú;
 • prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou (k tomuto viac pozri Zásady používania cookies);
 • prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým vám môžeme zobrazovať iba pre vás relevantný obsah a reklamu;
 • ďalší poskytovatelia právnych, administratívnych a technických služieb, ktoré využívame na zabezpečenie plnenia našich zmluvných povinností voči našim zákazníkom, používateľom a obchodným partnerom;
 • za určitých, presne definovaných podmienok sme potom povinní niektoré vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii ČR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším orgánom verejnej správy.

Sú vaše osobné údaje odovzdávané do tzv. tretích krajín?

Vzhľadom na to, že poskytujeme celý rad služieb v online prostredí, v rámci ktorého často dochádza k prenosu dát po celom svete, môže sa stať, že v rámci poskytovania služieb alebo v rámci nášho obchodného vzťahu budú vaše osobné údaje odovzdané do tzv. tretích krajín mimo Európskej únie. V takom prípade odovzdávame vaše osobné údaje iba za predpokladu, že je príjemca alebo spracovateľ vašich osobných údajov viazaný štandardnými zmluvnými doložkami EÚ na ochranu osobných údajov alebo za predpokladu, že spĺňame iné výnimky pre také odovzdanie, ktoré uvádza nariadenie GDPR (napríklad plnenie zmluvy alebo váš súhlas, prípadne iné vhodné záruky ochrany osobných údajov).

Ako dlho vaše údaje spracovávame?

V prípade vášho dopytu budeme údaje spracovávať po dobu nevyhnutnú pre jeho odbavenie, a pokiaľ sa ďalej nedohovoríme na ďalšej spolupráci, potom najdlhšie 6 mesiacov od ukončenia našej komunikácie. Pokiaľ ste sa nám do newslettera zapísali, budeme vašu e-mailovú adresu spracovávať po dobu 2 rokov od udelenia vášho súhlasu, pokiaľ súhlas nevezmete späť alebo nám ho, naopak, nepredĺžite. V prípade, že vám poskytujeme naše služby a máme spolu zmluvný vzťah, budeme údaje spracovávať po celú dobu nášho zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od poskytnutia plnenia, prípadne po dobu primeranú na ochranu našich práv, uplatnenie nárokov z chybného plnenia či zodpovednosti za spôsobenú škodu. V prípade založenia účtu budeme osobné údaje spracovávať počas zapojenia účtu do našej služby. Účet však môžete kedykoľvek zrušiť, v takom prípade nám napíšte na gdpr@intexcompany.sk. Ak je účet zrušený, sú ukladané po primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu?

Áno, vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu, ale iba na účely:
 • poskytnutie služby či produktu (splnenie zmluvy uzavretej medzi vami a nami, pričom zmluvu predstavuje aj faktické využívanie určitej služby bez toho, aby bolo potrebné čokoľvek podpísať);
 • splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. sme povinní uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje na základe zákona č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách); alebo
 • spracovanie, ktoré je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov (napr. k priamemu marketingu, zaisteniu bezpečnosti našich webov).
Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a váš súhlas na toto spracovanie nie je potrebný.

Na základe čoho spracovávame vaše osobné údaje?

V prípade spracovania osobných údajov pre odbavenie dopytu, uzavretie zmluvy a plnenie zmluvy a poskytovanie služieb vrátane zriadenia používateľského účtu, ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. V prípade spracovania osobných údajov pre plnenie našich zákonných povinností (najmä účtovných a daňových) ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. V prípade spracovania vašej e-mailovej adresy na základe vášho zápisu do newslettera ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR – teda na základe vášho súhlasu. V prípade, že ste náš zákazník, nám umožňuje ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zaradiť vašu e-mailovú adresu do rozosielky noviniek, pokiaľ ste nám to nezakázali. Z tejto rozosielky sa môžete, samozrejme, kedykoľvek odhlásiť. V prípade analytiky webu, našich produktov a služieb, spracovania IP adresy, uplatňovania našich nárokov a pod. ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – teda na základe tzv. oprávneného záujmu. Proti takémuto spracovaniu je možné vzniesť námietku. V našej spoločnosti nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Ako sú moje osobné údaje zabezpečené?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú pravidelne aktualizované. Na účely lepšieho zabezpečenia osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi vaším prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované. Bez vašej pomoci a zodpovedného správania však nie sme schopní plne zaistiť bezpečnosť vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečné heslá a ďalšie prístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady.

Ako a kedy môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Pokiaľ spracovávame osobné údaje na základe súhlasu, môžete ho kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, než je súhlas (t. j. najmä ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy, právnej povinnosti alebo z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo ak osobné údaje neposkytnem?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Pre splnenie našich služieb, odbavenie vašich dopytov alebo splnenie našich zákonných povinností je však spracovanie osobných údajov nevyhnutné. V takom prípade vám bez odovzdania a spracovania údajov nemôžeme služby poskytnúť.

Aké všetky práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte v súlade s právnymi predpismi najmä nasledujúce práva:
 • právo svoj súhlas odvolať;
 • právo osobné údaje opraviť či doplniť;
 • právo požadovať obmedzenie spracovania;
 • právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;
 • právo v určitých prípadoch požadovať prenesenie údajov;
 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov;
 • v určitých prípadoch právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“);
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (www.uoou.sk);
 • prípadne sa obrátiť s nárokom na ochranu osobnosti na príslušný súd.

Čo to znamená, že máte právo vzniesť námietku?

V prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe tzv. oprávneného záujmu, ide proti takémuto spracovaniu vzniesť tzv. námietku. Tú vyhodnotíme a podľa toho ďalej (ne)budeme vaše osobné údaje spracovávať. V prípade, že osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu (napríklad rozosielka newsletterov zákazníkom), vždy námietku vyhodnotíme ako oprávnenú a rozosielku zastavíme.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akejkoľvek otázky na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním vašich osobných údajov nás, prosíme, kontaktujte elektronicky na gdpr@intexcompany.sk alebo písomne na adrese: Benešovská 1863/23, 101 00 Praha, k rukám poverenca pre ochranu osobných údajov. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali vašu totožnosť, aby sme si mohli overiť vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom.